Privacy

  • Uitleg over de privacy binnen Total Invoice

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel hem daartoe verplicht, is Total Invoice verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Klant. De Klant kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Behoudens schriftelijke toestemming van de Klant is Total Invoice niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door de Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Total Invoice voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Klant worden ingevoerd in de in het kader van Applicatie aan Klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Programmatuur.
De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Dienst door Klant worden verwerkt berust bij Klant. Klant staat er tegenover Total Invoice voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant vrijwaart Total Invoice tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Klant.
Partijen komen overeen dat Total Invoice ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens 'bewerker' in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.
Partijen staan er voor in dat hun medewerkers evenals door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven (geheimhoudings)verplichtingen nakomen.