Disclaimer


Total Invoice zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Total Invoice mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Total Invoice voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
Total Invoice is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Total Invoice.
De aansprakelijkheid van Total Invoice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Total Invoice direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Total Invoice ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Total Invoice in staat is adequaat te reageren.
De totale aansprakelijkheid van Total Invoice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal (2) het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend Euro). Bovendien is de aansprakelijkheid van Total Invoice in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
Total Invoice mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
Voor (hulp)personen die Total Invoice op aanwijzing van Klant heeft ingeschakeld, is Total Invoice niet aansprakelijk.
Total Invoice is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot zuivere vermogensschade, gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van (klant)gegevens, goodwill, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Total Invoice voorgeschreven zaken en/of geconstateerde gebreken) dan door Klant geleden directe vermogensschade is Total Invoice niet aansprakelijk.
Voor zover Klant en Total Invoice in de Overeenkomst of tijdens de uitvoering hiervan, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Total Invoice opleveren en daarom Klant niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Total Invoice daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Total Invoice dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Total Invoice of diens leidinggevenden.
Klant vrijwaart Total Invoice voor alle aanspraken die derden tegenover Total Invoice pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Total Invoice van de Overeenkomst.
Total Invoice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet-juist of het tijdelijk niet-volledig beschikbaar zijn van de Applicatie of de Website.
Total Invoice is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Klant of van derden, van apparatuur van Klant, Total Invoice of derden, of van internetverbindingen van Klant, Total Invoice of derden.
Total Invoice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet-juist, het niet-volledig of het niet-tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de Applicatie bij Total Invoice worden geplaatst.
Total Invoice is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van data welke veroorzaakt is door handelingen en/of tekortkomingen aan de kant van de hosting provider.
Elk recht op (volledige) schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om:
a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;
b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of
c) indien Klant nalaat Total Invoice zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.
Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Total Invoice zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Total Invoice vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.